ปีที่ 67-1
รายชื่อกรรมการ

สารบัญ เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 67 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557

บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส

นิพนธ์ต้นฉบับ
อุบัติการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะซีดของผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้รับสูตรยาที่มี Zidovudine (AZT) ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ธนัชพร รุ่งโรจน์วุฒิกุล และ ปวีณาสนธิสมบัติ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ Fondaparinux ขนาดต่ำร่วมกับ
Rivaroxaban และ Enoxaparin หลังการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมทั้งข้อ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ปานรดานวลโสภาภณ และ ปวีณาสนธิสมบัติ

ประสิทธิภาพของแอลกอฮอล์เจลและสารละลายแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ
เมธินี ลักษมีการค้า รุจิดา วิไลรัตน์ และ ธฤษิดา ปัญโญศักดิ์

บทความพิเศษ
วันสำคัญด้านสุขภาพจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
บุญเติม แสงดิษฐ


ปีที่ 67-2

ปีที่ 67-3

ปีที่ 67-4

ปีที่ 67-ฉบับพิเศษ