ปีที่ 66-1
รายชื่อกรรมการ

สารบัญ เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 66 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556
บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ค่าเอ็นไซม์ตับ ALT กับพยาธิสภาพของชิ้นเนื้อตับ ในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
พิพัฒน์ ศรีธนาบุตร และ ธีรนันท์ สรรพจิต
ภาวะขาดวิตามินดีในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท้าย
บัญชา สถิระพจน์ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ รัตนาวรรณ ดิษฐป้าน ดลพรรษ พันธุ์พาณิชย์
ศิริวรรณ ไตรบัญญัติกุล และ พรรณบุปผา ชูวิเชียร
การประเมินอุณหภูมิกายที่วัดทางรักแร้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทแก้วและดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ในทารกครบกำหนด
ณกมลชน แสงศร ธานินทร์ พิรุณเนตร นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ และ แสงแข ชำนาญวนกิจ
ประสิทธิภาพของการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและความชุกของผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานในบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ภาณิชา มั่นคงศรีสุข ชาญวิทย์ โพธิ์งามวงศ์ สุมาลี ซื่อธนาพรกุล และ อารมย์ ขุนภาษี

บทความฟื้นวิชา
Molecular Basis of Thalassemia and Hemoglobin Disorder
กิตติ ต่อจรัส

ปกิณกะ
ขอแนะนำให้รู้จักองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของทหารกันบ้าง
ทวี แจ่มจำรัส
ใบสมัครสมาชิกเวชสาร


ปีที่ 66-2

ปีที่ 66-3

ปีที่ 66-4

ปีที่ 66-ฉบับพิเศษ