ปีที่ 65-1

รายชื่อกรรมการ
สารบัญ 65-1
บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส
นิพนธ์ต้นฉบับ
การ ศึกษา เปรียบเทียบ ผู้ป่วย ชาย และ หญิง ที่ ได้รับ การ ผ่าตัด ถุงน้ำ?ดี โดย วิธี ส่องกล้อง:
เพศชาย มีผลต่อ อัตรา ความ ล้มเหลว และ ภาวะ แทรกซ้อน หรือไม่

สรร ชัย กาญ จน ลาภ
ระบาดวิทยา ของ การ บาดเจ็บ ของ กระดูก กล้ามเนื้อ และ เนื้อเยื่อ อ่อน ใน การ ฝึก พลทหาร
สังกัด กองพลทหารราบ ที่ 9

กฤติณ ศิลานันท์ และ บุญ เติม แสง ดิษฐ
ผลของการสอนอย่างมีแบบแผนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ต่อระดับความรู้ ความตระหนัก
และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของหญิงตั้งครรภ์

วาสนา นัยพัฒน์
บทความฟื้นวิชา
Hemophagocytosis Lymphohistiocytosis (HLH)
อภิชัย ลี ละ สิริ
Diagnosis and Treatment of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
อาจารี ชัย กิตติ ภรณ์ และ บัญชา สถิระ พจน์
โภ ชน บำ?บัด สำ?หรับ โรคไต เรื้อรัง ก่อน ล้างไต
ยุพา ชาญ วิกรัย
Clinico - Pathological Conference
ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 14 ปี มาด้วยอาการเหนื่อยเป็นเวลา 3 วัน
สนิตรา สิริธางกุล ธีรยสถ์ นิมมานนท์ สุดศรีลักษณ์ สัมปัชชลิต และ สุพิชญา จึงจิตรักษ์

ปีที่ 65-2

รายชื่อกรรมการ
สารบัญ
บรรณาธิการแถลง
นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของเส้นเลือด Deep Inferior Epigastric Perforator โดยใช้เอกซเรย์คอมผิวเตอร์ (CT angiography)
ศุภชัย แสงใสแก้ว และคณะ
ความแม่นยำในการตรวจหาจำนวนรอยโรคตับที่เป็นเฉพาะจุดระหว่างการใช้เทคนิคภาพเน้นน้ำหนักดิฟฟิวชั่นและการใช้เทคนิคภาพเน้นน้ำหนักทีทูเทอร์โบสปินเอคโค่ของการตรวจอวัยวะด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นทีญาณ์ คูหิรัญ และคณะ
ระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยไตเรื้อรังไม่ได้เกิดจากเบาหวานที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ศุภณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ แผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
องค์อร ประจันเขตต์ และคณะ
ความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกต่อการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

สุพัตรา วัชรเกตุ
Prevalence of CYP2D6*10 Genotype in Thai Breast Cancer Patients
Pichayapa Rungwanonchai, et al
ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงต่อการกำกับตนเองในการดูแลสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วิรัล ธัญวิรัล
บทความฟื้นวิชา
Diagnosis of Thalasemia
กิตติ ต่อจรัส
ความชุกและแนวทางการป้องกันโรคอ้วนในเด็ก
พัณณะวไล พินทุนันท์

รางวัลสำหรับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ที่มีผลงานดีเด่น
บุญเติม แสงดิษฐ

ปีที่ 65-3

รายชื่อกรรมการ
สารบัญ
บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส
นิพนธ์ต้นฉบับ
การเปรียบเทียบการใช้โฟร์สกอร์กับกลาสโกว์โคมาสเกลในการประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจที่ห้องฉุกเฉิน

นิติ เมธีศิริวัฒน์ และ สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
การศึกษาความชุกของการกดทับเส้นเลือดดำข้างซ้าย (Left Common Iliac Vein) ในคนไทยโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์ของช่องท้อง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันวิสา เจริญวัฒน์ ชัชชาญ คงพานิช และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บ้านนา จ.นครนายก
องค์อร ประจันเขตต์
การเปรียบเทียบและติดตามระดับแรงจูงใจของนักเรียนพยาบาลต่อการเข้าเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ปราณี อ่อนศรี
การศึกษาชีวสมมูลของยาผงกลูโคซามีนซัลเฟต ขนาด 1,500 มิลลิกรัม ในอาสาสมัครชายไทยที่มีสุขภาพแข็งแรง
อิษฎา ศิริมนตรี รุจิดา วิไลรัตน์ อุดร พรรัตนพิทักษ์ วิเชียร ธานินทร์ธราธาร และ อุทัย สุวรรณกูฏ
การอบรมร่วมสำหรับบุคลากรสองสายวิชาชีพโดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยหลักฐานเชิงประจักษ์
กุลนารี สิริสาลี สุดารัตน์ มโนเชี่ยวพินิจ ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ โสภณ สิริสาลี และ วิจิตร วงค์ล่ำซำ
การพัฒนาการทำหน้าที่ครอบครัวของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคสมาธิสั้น โดยการปรึกษาครอบครัวตามแนวทฤษฎีโซลูชั่นโฟกัส
ธิรดา พลรักษา เพ็ญนภา กุลนภาดล และ ระพินทร์ ฉายวิมล
บทความฟื้นวิชา
Schizophreniform disorder
อำนาจ รัตนวิไล

ปีที่ 65-4

รายชื่อกรรมการ
สารบัญ
ประวัติ พลโท ภานุวิชญ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
บรรณาธิการแถลง
นิพนธ์ต้นฉบับ
การติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่มีภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลต่ำในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชาญชัย ไตรวารี อาคม สายแวว รชต ลำกูล และ กิตติ ต่อจรัส
ความหลากหลายทางกายวิภาคของท่อน้ำดีโดยใช้เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ธรรมสถิตย์ จันทจิตร์ ชัชชาญ คงพานิช นรเศรษฐฺ์ กิตตินรเศรษฐฺ์ และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
อัตรารอดชีวิตรวม ที่ 5 ปี ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ทำการรักษาด้วยการฝั งแร่อิริเดียม-192 อัตราปริมาณรังสีสูง
ในแผนกรังสีรักษาของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วรินทร ศิริกิจ ประมุข พรหมรัตนพงศ์ ชาลี กนิษฐชาติ และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
ผลการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี ในผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่มีค่าไทโรกลอบบูลินสูง
แต่การตรวจสแกนทั่วร่างกายปกติ

ภัทรกร จึงโชติภัทร์ ตรีรัตน์ บุญญอัศดร ณรงค์ชัย ศรีอัศวอมร และ สหพล อนันต์นำเจริญ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ปราณี อ่อนศรี
บทความฟื้นวิชา
Blood Transfusion in Emergency Department
อภิชัย ลีละสิริ
Calcineurin Inhibitor Nephrotoxicity
เนติรัตน์ กิตติญาณ
ปัญญา และ บัญชา สถิระพจน์
ปกิณกะ
การบรรยายพิเศษหัวข้อ "กองทัพบกกับการแพทย์ไทย"
ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
ความเป็นมาในการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พิศาล เทพสิทา
ดัชนีเรื่องและดัชนี ผู้นิพนธ์
ใบสมัครสมาชิกวารสาร

ปีที่ 65-ฉบับพิเศษ
สาร คำสั่งตั้งกรรมการ
กำหนดการประชุมวิชาการ รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2555
บทคัดย่อประชุมวิชาการ รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2555