ปีที่ 64-1
รายชื่อกรรมการ
สารบัญ 64-1
บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส

Health-related quality of Life in Thalassemia Treated with Iron Chelation [นิพนธ์ต้นฉบับ]
กิตติ ต่อจรัส และธิดารัตน์ พันธุ์แก้ว
การศึกษากายวิภาคของเส้นเลือด Lateral Circumflex Femoral Artery โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ฉีดสารทึบแสง [นิพนธ์ต้นฉบับ]
ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์, วัชระศักดิ์ จะระ และชัชชาญ คงพานิช
การศึกษาความชุกของภาวะหลอดเลือดแดงปอดอุดตันจากลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์ของช่องอก ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [นิพนธ์ต้นฉบับ]
ฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์, กมลวรรณ จึงมีโชค และศุภขจี แสงเรืออ่อน
การศึกษาความสอดคล้องระหว่างการพบหินปูนที่บริเวณลิ้นหัวใจเอออร์ติคจากการตรวจทรวงอกด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์ กับการตรวจพบภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบ จากการตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [นิพนธ์ต้นฉบับ]
เมธา อึ้งอภินันท์, กิตติพงษ์ นามใหญ่ และศุภขจี แสงเรืองอ่อน
นิ่วในระบบทางเดินน้ำดี [บทความฟื้นวิชา]
สรรชัย กาญจนลาภ
ตาเขเข้าใน [บทความฟี้นวิชา]
ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ
Diagnosis and Management of Diabetic Nephropathy [บทความฟื้นวิชา]
บัญชา สถิระพจน์
ปีที่ 64-2
รายชื่อกรรมการ
สารบัญ 64-2
บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส
ภาวะสุขภาพจิตและทัศนคติของกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [นิพนธ์ต้นฉบับ]
อิศรา รักษ์กุล
ความหลากหลายทางกายวิภาคของเส้นเลือดแดงและเส้นเลืดดำของไต โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลด์ของช่องท้อง ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [นิพนธ์ต้นฉบับ]

เอกสิทธิ์ ศรีธรรมสิทธิ์, ชัชชาญ คงพานิช และศุภขจี แสงเรืองอ่อน
การตรวจปัสสาวะ [บทความฟื้นวิชา]
สาธิต ศิริบุญฤทธิ์
มุมมองเชิงประจักษ์ในการรักษากลุ่มอาการพังผืดกล้ามเนื้อ [บทความฟื้นวิชา]
วิภู กำเหนิดดี
การดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย [บทความฟื้นวิชา]
อภิชัย ลีละสิริ
แนวทางปฏิบัติ อิงหลักฐาน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ [บทความฟื้นวิชา]
ดุสิต จันทยานนท์

ปีที่ 64-3

รายชื่อกรรมการ
สารบัญ 64-3

บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส
นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชญาศักดิ์ พิศวง และ ปริศนา พานิชกุล
ทัศนคติการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ ของผู้ป่วยสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีโรคประจำตัว
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อภิชาติ ฤชุกรดำรง และ ปริศนา พานิชกุล
บทความฟื้นวิชา
การจัดการโรคร่วมที่มีผลต่อโรคมะเร็งและภาวะแทรกซ้อน
อภิชัย ลีละสิริ
Metabolic Syndrome and the Kidney
บัญชา สถิระพจน์
ยาต้านเชื้อราในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา
อภิชัย ลีละสิริ
Proteinuria: A Comprehensive Approach to Diagnosis

บัญชา สถิระพจน์
การฆ่าตัวตาย (SUICIDE)
อำนาจ รัตนวิลัย

ปีที่ 64-4

รายชื่อกรรมการ
สารบัญ 64-4
ประวัติ พลโท ธวัช ชัย ศศิ ประภา เจ้ากรม แพทย์ ทหารบก คน ที่ 36
บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส
นิพนธ์ต้นฉบับ
รูปแบบพลาสมิดและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล
วิจิตร วงค์ล่ำซำ, วิภาวดี เสียงล้ำ, วัชรี ติยะสุทธิพันธุ์ และ โสภณ สิริสาลี
ความรู้และทัศนคติของนักเรียนพยาบาลทหารต่อการบริจาคอวัยวะ
ศรันยา กิจพาณิชย์ ชัญญ์ชญา ปิ่นมงคล พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์ ศุกรวรรณ สร้อยสนธิ์
และ สกุลรัตน์ ปราบจะบก
ความหลากหลายทางกายวิภาคของแขนงหลอดเลือดแดงที่แยกออกจากส่วนโค้งของหลอดเลือดแดง

ใหญ่โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 64 สไลซ์ของทรวงอก ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ภูภูมิ วุฒิธาดา, อนุชิต รวมธารทอง และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
ประสบการณ์และการรับรู้สมรรถนะการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินของนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
อรวรรณ จุลวงษ์
บทความฟื้นวิชา
การบาดเจ็บจากกระแสไฟฟ้า : หลักการและการรักษา
ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์
Hematuria
ณัฐพงศ์ บิณษรี
การ ปรับ ความ สมดุล ของ การ นอน และ ผล ของ ภาวะ การ อดนอน
อำนาจ รั ตน วิลัย
ปกิณกะ
ทฤษฎีที่มีผลต่อแนวความคิด ในการบริหารงานโรงพยาบาลทหารบก ขนาด 60 เตียง
เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ
ดัชนีเรื่อง ดัชนี ผู้ นิพนธ์

ปีที่ 64-ฉบับพิเศษ

สาร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
กำหนดการประชุม
บทคัดย่อ