ปีที่ 63-1
รายชื่อกรรมการและวิธีการส่งต้นฉบับ
สารบัญ 63-1

บรรณาธิการแถลง
รูปแบบอวัยวะภายในจากภาพรังสีของเด็กในกลุ่มโรคที่มีม้ามหลายอัน
การแยกเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนซัยท์อย่างง่ายโดยวิธีการปั่นแยกด้วยเปอร์คอล
ประสิทธิภาพของยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ในผู้ป่วยเนโฟรติกชนิดปฐมภูมิในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดอย่างเหมาะสม (Optimal use of blood component)
การให้เลือดในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
Clinical-Pathological Conference หญิงไทยคู่ อายุ 41 ปี ไม่รู้สึกตัว 3 ชั่วโมงก่อน มาโรง พยาบาล
คำตอบคำถาม 62-4
ปีที่ 63-2

รายชื่อกรรมการและวิธีการส่งต้นฉบับ
สารบัญ 63-2
บรรณาธิการแถลง
ลักษณะอาการทางคลินิก และพยาธิวิทยาทางไตในผู้ป่วยโรคไตอักเสบในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การเปรียบเทียบความหนาแน่นของมวลกระดูกของทหารกองประจำ?การปีที่ 2และทหารกองประจำ?การใหม่ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์วัดกระดูกส้นเท้า
Comparative Study of Serum Dehydroepiandrosterone Sulfate Levels in HIV-1 Infected and HIV-1-seronegative Royal Thai Army Conscripts
Uric Acid and Kidney Disease

ข้อแนะนำ?การตรวจแสงสะท้อนแสงจากจอประสาท (Red Reflex) ในเด็กทารก
Clinico-Pathological Conferenceหญิง ไทย อายุ 85 ปี ไข้ สูง ซึม ลง 2 วัน ก่อน มาโรง พยาบาล
ปัญหาแทรกซ้อนจากการผ่าตัดถุงน้ำ?ดีโดยวิธีส่องกล้องกรณีศึกษา : สาเหตุและแนวทางการรักษา
การบริหารโรงพยาบาลที่เป็นเลิศกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แนวคิด เกณฑ์และแนวทางการปฏิบัต

ปีที่ 63-3

รายชื่อกรรมการและวิธีการส่งต้นฉบับ
สารบัญ 63-3
บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส
ทัศนคติ ด้าน การ ออกกำลัง กาย และ สมรรถภาพ ทางกาย ของกำลัง พล กองเวชศาสตร์ ฟื้นฟูโรง พยาบาล พระ มงกุฎ เกล้า
อารมย์ ขุน ภาษี
ผลการฟื้นฟูสภาพร่างกายของทหารพิการจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551
ฐานะวัฒน์ โตชัยวัฒน์, วิภู กำเหนิดดี และ ราม รังสินธุ์
การศึกษาความแม่นยำของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบ ที่ไม่มีการแตกทะลุของไส้ติ่ง
แยกจากภาวะที่มีการแตกทะลุของไส้ติ่งอักเสบ ในผู้ป่วยที่อาการทางคลินิกไม่แน่ชัด

ธรรมพงษ์ รังสิภัทร์, โชตินันทน์ พิริยนันทน์, บุษบง หนูหล้า, ศรีเรือน ชุณหชาติ, อนุชิต รวมธารทอง
และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
เปรียบเทียบผลของยาพารีค็อกซิบและมอร์ฟีนต่ออัตราการกรองของไต ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
พรรณพิลาส หุตะเสวี, ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์, สหพล อนันต์นำเจริญ, วันชัย นคเรศไอศูรย์ และ สมฤทัย วัชราวิวัฒน์
บทความฟื้นวิชา
Childhood Stroke Classification and Role of Anticoagulant
ภิรดี สุวรรณภักดี, ชาครินทร์ ณ บางช้าง และ ชาญชัย ไตรวารี
Current Issues of Acute Kidney Injury in Pregnancy
บัญชา สถิระพจน์
บทความพิเศษ
Clinico-Pathological Conference

ปีที่ 63-4

รายชื่อกรรมการ
สารบัญ 63-4
ประวัติ พลโท สหชาติ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
บรรณาธิการแถลง
กิตติ ต่อจรัส
การศึกษาผู้ป่วยที่ประสพอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่รับไว้ที่หอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก [นิพนธ์ต้นฉบับ]
ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ และชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
การศึกษาความชุกของความผิดปกติของอวัยวะภายนอกลำไส้ที่พบในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของลำไส้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [นิพนธ์ต้นฉบับ]
ธนวรรณ ธนวลีกุล, บุษบง หนูหล้า และ ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
การประเมินความพึงพอใจของกำลังพลกองทัพบกต่อการตรวจร่างกายประจำปี ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แพทย์ทหาร [นิพนธ์ต้นฉบับ]
ผจงจิต เกษมกิจวัฒนา, ดวงพร พูลสุขสมบัติ, ธนิตา วงษ์จินดา และปรางฉาย เศรษจันทร
การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ของบิดามารดาที่มีบุตรวัยรุ่นโดยการให้การปรึกษาครอบครัวแนวพฤติกรรมนิยม [นิพนธ์ต้นฉบับ]
สุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส, เพ็ญนภา กุลนภาดล และระพินทร์ ฉายวิมล
Spontaneous cysts Rupture with Massive Hemorrhage in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease [รายงานผู้ป่วย]
สาธิต ศิริบุญฤทธิ์ และ อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์
Diagnosis from the Blood Smear [บทความฟื้นวิชา]
กิตติ ต่อจรัส
กลุ่มอาการระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง [บทความฟื้นวิชา]
สาธิต ศิริบุญฤทธิ์
ดัชนี

ปีที่ 63-ฉบับพิเศษ
ปก
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
precongress
ปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
"แพทย์ทหารกับการแพทย์ฉุกเฉิน

พ ล.ท. ศ.เกียรติคุณ นพ. นพดล วรอุไร
บทคัดย่อ
บทคัดย่อประกวดผลงานแพทย์ประจำบ้าน
Symposium
นิทรรศการความรู้สู่ประชาชน