ปีที่ 62-1

Content

บรรณาธิการแถลง

ความชุกของภาวะดื้อต่ออินสูลินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นเบาหวานชาวไทย

ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของเซลล์ลิมโฟซัยท์ในน้ำไขสันหลังปลอมที่เตรียมด้วยวิธีต่างๆ

การใช้Lateral Calaneal Artery Skin Flap รักษาบาดแผลบริเวณหลังส้นเท้า

การศึกษาประสิทธิภาพของการบันทึกพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง
เพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ

Cardiovascular Risks and Treatment in Patients with Chronic Kidney Disease

คำตอบ คำถามประจำฉบับปีที่ 61 ฉบับที่ 4

คำถามประจำฉบับปีที่ 62 ฉบับที่ 1

ปีที่ 62-2
Content

บรรณาธิการแถลง

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมทางวิชาการของแพทย์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ความชุกของการตรวจพบภาวะเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะและการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของประชากร
หมู่18 บ้านทุ่งเหียง ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

IgA Nephropathy : A clinical perspective

คุณค่าของการฝังเข็มเพื่อรักษาโรคปวดที่พบบ่อย

Clinical pathological conferences : A 76-year-old man with unconscious

รังสีวิทยา

คำตอบ คำถามประจำฉบับปีที่ 62 ฉบับที่ 1

คำถามประจำฉบับปีที่ 62 ฉบับที่ 2

 

ปีที่ 62-3

สารบัญเวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 62 ฉบับที่3 กรกฎาคม-กันยายน 2552
บรรณาธิการแถลง
ภาวะการดื้อต่ออินสูลินกับระยะของการดำเนินโรคไตจากเบาหวานชนิดที่ 2
ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและผลลัพธ์ของผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง ในหอผู้ป่วยหนัก ร.พ.นพรัตนราชธานี
สถานการณ์การใช้Patient-derived quality control เพื่อประเมินคุณภาพผลการวิเคราะห์
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่ได้รับยาขับเหล็กชนิดรับประทาน : Deferiprone
Antibiotic Prophylaxis in Surgery
การตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางรวมทั้งการให้ธาตุเหล็กเสริมอาหารในเด็กไทย
Case study in radiology (2)
A Difficulty of Localization the Osteoid Osteoma of the Thoracic Spine Using MRI:A Case Report
Clinical Pathological Conference : A 59-year-old man with dyspnea
คำตอบ คำถามประจำฉบับปีที่ 62 ฉบับที่ 2และ คำถามประจำฉบับปีที่ 62 ฉบับที่ 3

ปีที่ 62-4

คำแนะนำ

ระเบียบกรมแพทย์ว่าด้วยเรื่องการให้รางวัลผู้เขียนเรื่องลงในเวชสารแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2552

สารบัญ

บรรณาธิการแถลง

ผลการให้คำปรึกษาครอบครัวแบบกลุ่มตามทฤษฎีระบบต่อความเข้มแข็งของครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวาน

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยภาระงานของบุคลากรสุขภาพ และประสิทธิภาพการใช้เตียงของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์

การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการรักษาผู้ป่วยภูมิแพ้โดยการฉีดวัคซีนที่คลินิกภูมิแพ้ห้องตรวจโรคหู คอ จมูก โรงพยาบาลตำรวจ ปีงบประมาณ 2551

Rationale and Strategies for Diagnosis and Management of Lupus Nephritis

Clinical Pathological Confernce : An 11-year-old Girl with Prolonged Fever and Abdnminal Pain

คำตอบ คำถามประจำฉบับปีที่ 62 ฉบับที่ 3 คำถามประจำฉบับปีที่ 62 ฉบับที่ 4

ดัชนีเรื่อง ดัชนีผู้นิพนธ์

ปีที่ 62-ฉบับพิเศษ
กำหนดการพิธีวางพวงมาลา
กำหนดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 37 Content
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 57
บทคัดย่อที่ 1 - 151 (Abstract 1 - 151) ผลงานสิ่งประดิษฐ์