ปีที่ 61-1
1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. ทัศนคติและความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการเรียนการสอน PBL ของอาจารย์ที่สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
4. การหาค่าความแม่นยำของการตรวจพบเลือดในปัสสาวะด้วยแถบทดสอบทางเคมีกับการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ในประชากร หมู่ 11 บ้านทุ่งส่อหงษา ตำบลท่ากระดาน
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

5. การสำรวจความวิตกกังวลเกี่ยวกับบุตรในกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6. สถานการณ์วัณโรคและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาวัณโรคครบในโรงพยาบาลสงฆ์ พ.ศ. 2547 - 2549
7. Recombinant activated factor VII (rFVIIa)
8. ภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพ : การป้องกันและบรรเทา
9. เฉลยคำตอบของคำถาม ประจำฉบับที่ 60 ฉบับที่ 3-4

ปีที่ 61-2
1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. ความแม่นยำของการตรวจชิ้นเนื้อในผู้ป่วยเนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนโดยวิธีใช้เข็มเจาะตัด เปรียบเทียบกับวิธีผ่าตัดแบบเปิด
4. การพัฒนานวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบสื่อประสมเรื่องชีวโมเลกุลด้วยรูปแบบการบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4
5. สารโซมเดียมฮัยยารูโลเนต เหมาะสมในการเป็นพาหะสำหรับสารเหนี่ยวนำกระดูก Bone Morphogenetic Protein
6. การฟื้นสภาพด้านการรู้คิด (Cognitive Function) ดีขึ้นในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสมอง (Traumatic Brain Injury) อย่างรุนแรงโดยใช้
Sensory Stimulation Program

7. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
8. Association of Hb F in JMML and B-thalassemia Disease: A Case Report
9. เฉลยคำตอบของคำถาม ประจำฉบับที่ 61 ฉบับที่ 1

ปีที่ 61-3

1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. สาเหตุของภาวะอุจจาระร่วงของผู้ป่วยรับไว้รักษาตัวในกองอายุรกรรม โรงพยาบาบพระมงกุฎเกล้า
4. การรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียของกระดูกสันหลัง : รายงานผู้ป่วย 11 ราย
5. การวินิจฉัยก่อนคลอดของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและค่าใช้จ่ายในการตรวจกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในมุมมองต้นทุนของค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

6. Antiphospholipid Syndrome in Children
7. Rituximab in Immune Cytopenias
8. Clinical Pathological Conferences : A 69-year-old man with prolonged fever
9. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ Pandemic Influenza Rapid Response ณ กรุงดากา บังคลาเทศ
10.ประกาศผู้ได้รับรางวัล
11. คำตอบ คำถามประจำฉบับปีที่ 61 ฉบับที่ 2 คำถามประจำฉบับ

ปีที่ 61-4

1.Content
2. บรรณาธิการแถลง

3. ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะตัวเหลือง ต่ออัตราการกลับเข้ามารักษา
ในโรงพยาบาล ภาวะตัวเหลืองอย่างรุนแรงและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

4. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดโพรงจมูก ไซนัส
หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง ระหว่างการล้างจมูกและใช้เครื่องพ่นละอองน้ำ-ยา
ชนิดอัลทราโซนิกส์ กับการล้างจมูกและใช้การต้มน้ำสูดละอองไอน้ำเอง

5. ความแตกต่างของอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยสาวและอายุที่เริ่มมีประจำเดือนระหว่างเด็กนักเรียนหญิง
ในเขตเมืองและนอกเขตเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกสันหลังหักในสตรีชนบท หมู่บ้านทุ่งเหียง อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

6. ความชุกและปัจจัยเสี่ยง ต่อ การ เกิด กระดูก สัน หลัง หัก ใน สตรี ชนบท
หมู่บ้าน ทุ่งเหียง สนาม ชัย เขต จ. ฉะเชิงเทรา ประเทศ ไทย

7. ดีเอ็นเอทารกในพลาสมาแม่และการประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์โรคธาลัสซีเมีย
8. ยีนธาลัสซีเมียในประเทศไทย
9. Clinical pathological Conference: A 90-year-old man with abdominal pain
10. นักวิจัยดีเด่น
11. คำถาม คำตอบ 61-3
12. ดัชนี

ปีที่ 61-ฉบับพิเศษ
1. กำหนดการพิธีวางพวงมาลา
2. กำหนดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 36 Content
3. บทคัดย่อที่ 1 - 33 (Abstract 1 - 33)
4. บทคัดย่อที่ 34 - 49 (Abstract 34 - 49)
5. บทคัดย่อที่ 50 - 124 (Abstract 50 - 124)
6. บทคัดย่อที่ 125 - 146 (Abstract 50 - 124)