ปีที่ 60-1-2
1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. กรณีศึกษา การรับผู้ป่วยราชการสนามในภาวะวิกฤต
4. ผลของการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันการติดเชื้อ
5. ความชุกของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ Sinus Arrhythmia
6. การศึกษาความชุกของการติดเชื้อโรตาไวรัส
7. กลุ่มอาการแห้งหรือโชเกร็นซินโดรม
8. ความสำคัญของคะแนนมาตรฐาน
9. เฉลยคำตอบของคำถาม ประจำฉบับที่ 60
10. คำถามประจำฉบับ


ปีที่ 60-3-4
1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. การประเมินสมรรถภาพร่างกายนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 84
4. ผลของการให้ความรู้แบบใหม่เกี่ยวกับการตรวจหลังคลอดต่ออัตราการมาตรวจหลังคลอดของสตรีที่คลอดบุตร ณ รพ.รร.6
5. ระบาดวิทยาโรคปวดข้อปวดเมื่อยในชุมชน พล.ม.2 (รอ.)
6. Forensic Investigation of Explosion Cases in the Restive South
7. วัณโรคในเด็ก...มีอะไรใหม่ ?
8. Hyperkalemia - Clinical Spectrum and Current Management
9. บทความพิเศษ "วัยรุ่น"...ยากที่จะเข้าใจจริงหรือ?
10. คำถามประจำฉบับ

ปีที่ 60-ฉบับพิเศษ
1. กำหนดพิธีวางพวงมาลา
2. คำสั่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
3. PRE-CONGRESS
4. คำประกาศเกียรติคุณ
5. ปาฐกถาเทิดพระเกียรติ
6. Complementary Alternative Medicine for the Elderly
7. Symposium
8. บทคัดย่อ 1-49
9. Poster 50-102
10. นิทรรศการความรู้สู่ประชาชน 103-135