ปีที่ 59-1
1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. การสำรวจสมรรถภาพกายกำลังพลในกองทัพบก
4. ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใช้ยาลดความดันในกลุ่ม
5. Dementia among Thai Military Retirees
6. การเพิ่มสมรรถภาพร่างกายของบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง
7. คำแนะนำและแนวทางในการป้องกันและลดปัญหาของเด็กและเยาวชนต่อความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ในวิดีโอเกมส์และสื่อต่างๆ
8. พิษงูเห่าและสมุนไพรไทยต้านพิษงู


ปีที่ 59-2
1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. ทัศนคติของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานใน 3 จชต.ที่มีต่อการบริการด้านการแพทย์ของชุดแพทย์เคลื่อนที่ พบ.
4. การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้วิชาเภสัชวิทยา ของ นพท. ในหลักสูตรบูรณาการกับหลักสูตรเดิม
5. ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
6. A Rational Approach in the Management of Osteoporosis
7. ทูลกระหม่อมของชาวศิริราช
8. เครื่องหมายกาชาด กับ ทหารเหล่าแพทย์

ปีที่ 59-3
1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการลุกลามของเซลล์มะเร็งเข้าสู่ต่อน้ำเหลืองในมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะ T1, T2
4. ความรู้และเจตคติของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนรับคำปรึกษาแนะนำ เพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด
5. ความชุกของภาวะติดเชื้อในทารกคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของค่าร้อยละปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น กับปริมาณเหล็กเสริมที่ได้รับในประชากรหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี

7. Is it a Time to Replace Tuberculin Skin Test ? การทดสอบทุเบอร์คุลิน
8. คุณหมอจะปฏิบัติตนอย่างไร..จึงจะไม่ถูกฟ้อง
9. คำตอบ คำถาม ประจำฉบับปีที่ 59 ฉบับที่ 2
10.คำถามประจำฉบับ


ปีที่ 59-4
1. Content
2. บรรณาธิการแถลง
3. มะเร็งลำไส้ใหญ่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2542-2548 และอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี
4. โครงการนำร่องการเปรียบเทียบผลของอาหารเบาหวานชนิดปั่น ที่ทำในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กับอาหารมาตรฐานที่ผลิตจำหน่ายต่อระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
5. การศึกษาสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยเด็กโรคเบต้าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
6. Attitude of the OB-GYN Doctors towards Thai Abortion Law and Solutions Available for Thai Abortion Law :
A Case Study in Phramongkutklao and Rajchavithi Hospitals.

7. Salmonella Infections
8. หลักเบื้องต้นของจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์
9. คำตอบ คำถาม ประจำฉบับปีที่ 59 ฉบับที่ 3
10.คำถามประจำฉบับ


ปีที่ 59-ฉบับพิเศษ
1. Content
2. กำหนดการพิธีวางพวงมาลา
3. สถาบันแพทย์ไทย - อดีต - ปัจจุบัน และอนาคต
4. บทคัดย่อที่ 1 - 60 (Abstract 1 - 60)
5. บทคัดย่อที่ 62 - 86 (Abstract 62 - 86)
6. กำหนดการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 34 (Medicine in 2007 : เวชศาสตร์ก้าวหน้า)