เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2548
1. สารบรรณ
2. บรรณาธิการแถลง
3. โครงการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของ pedicle ในกระดูกสันหลังส่วนคอ ทรวงอก และเอว ในคนไทย
4. เส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดดำอินฟิเรียร์เวนาคาว่า : วิธีการในการประเมินระดับสารน้ำในร่างกายผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก รพ.พระมงกุฎเกล้า
5. การแบ่งชนิดของมะเร็งกระเพาะอาหารแบบ Lauren's classification
6. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542) ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
7. ความสัมพันธ์ระหว่าง COX-2 Inhibitors และภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด
8. Retinopathy of Prematurity
9. CME Credit
10. คำตอบ CME Credit ฉบับปีที่ 57 ฉบับที่ 4
11. คำตอบ คำถามประจำฉบับปีที่ 57 ฉบับที่ 4
12. คำถามประจำฉบับ
เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2548
1. สารบรรณ
2. บรรณาธิการแถลง
3. อาศิรวจนะนวมินทรมหาราชา
-ปาฐกถาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย ฯพณฯ พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์
4. สารจากผู้บัญชาการทหารบก
-สารจากประธานสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
-สารจากผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
-สารจากผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
-สารจากผู้อำนวยการ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
-ดรรชนีเรื่อง
-ศิษย์เก่าดีเด่น
5. กำหนดการประชุมวิชาการ 30 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสถาปนา 30 ปี วพม.
7.ประวัติวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
8. การตรวจกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดโดยวิธีการวัดระดับบิลิรูบินผ่านทางผิวหนัง
9. สอนศาสนาในชั่วโมงจริยธรรมได้อย่างไร
10. การศึกษาการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล จังหวัดทหารบกราชบุรี
11. ความรู้ใหม่ในทศวรรษของการศึกษาสมองคือ เรื่องภาวะยืดหยุ่นของจุดประสานประสาท
12. การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
13. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับแพทย์ทหาร
14. ปรัชญาของการเป็นแพทย์ (ทหาร) ...ที่ดี
15. กว่าจะเป็น วพม.
16. บทบาทและหน้าที่ของครูแพทย์
17. อายุรแพทย์ไทย-ประสบการณ์ 51 ปี
18. มาตรฐานการจัดการศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนแพทย์
19. สรุปประสบการณ์การจัดการศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า (วพม.)
20. วพม.กับการประกันคุณภาพการศึกษา
21. การปรับเปลี่ยนหลักสูตรแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
22. บูรณาการปรีคลินิก
23. การสำรวจทักษะด้านรังสีวิทยาของนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 4
24. สมรรถภาพทางกายของนักบินกองทัพบกไทยเป็นอย่างไร
25. การป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี
26. ทิศทางการสร้างสุขภาพและการบูรณาการในประเทศไทย
27. อดีตที่งดงาม : 30 ปี วพม.
28. 5 "ส" ในการประกอบอาชีพเวชกรรม
29. บทคัดย่อ
เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2548
-พลโท บุญเลิศ จันทราภาส เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

1. สารบรรณ
2. บรรณาธิการแถลง
3. การประเมินผลการใช้ยาลดไขมันกลุ่ม HMG-CoA Reductase Inhibitors ในผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4. ความชุกของภาวะผิดปกติของสุขภาพจิตในผู้ป่วย 48 ชั่วโมงหลังคลอดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการตรวจเทคนิเซี่ยมมีบี้สแกนและวิธีการตรวจทางพยาธิวิทยา ในการหาเปอร์เซ็นต์การตายของเซลล์มะเร็งกระดูกออสติโอซาโคม่า ภายหลังการได้รับยาเคมีบำบัด
ุใ การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษา Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction ด้วยวิธี Percutaneous Coronary Intervention กับวิธีการรักษาด้วย Thrombolytic therapy
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ุ6. Strategy for the Prevention of Osteoporotic Fractures
7. Fellow Night in Aerospace Medicine
8. คำตอบ คำถามประจำฉบับปีที่ 58 ฉบับที่ 1
9. คำถามประจำฉบับ
เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2548
1. สารบรรณ
2. บรรณาธิการแถลง
3. การสำรวจเพื่อศึกษาการดูแลรักษาโรคเบาหวานภาวะแทรกซ้อนและสภาพสังคมจิตวิทยาของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มประเทศเอเชีย:โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
4. การประเมินหลักสูตรนายทหารเวชกรรมป้องกัน รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2544 ของกองเวชกรรมป้องกันกรมแพทย์ทหารบก
5. ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามสากล เรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายชุดสั้นฉบับภาษาไทย
6. คุณลักษณะเฉพาะในระดับโมเลกุลของโรคอัลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียในผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอชและในทารกที่เป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทสไฮดอร์บฟีทัลลิส
7. Thai Avian Influenza (H5N1) Virus
8. Authorship Practice
10. คำตอบ คำถามประจำฉบับปีที่ 58 ฉบับที่ 3
11. ดรรชนีเรื่อง
12 ดรรชนีผู้นิพนธ์