เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่57 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2547
1. สารบรรณ
2. บรรณาธิการแถลง
3. การศึกษาความชุกของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในผู้ป่วยโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบเฉียบพลันในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าระหว่างปีพ.ศ.2545-2546
4. การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปสำหรับการทดสอบ HLA-B27 ด้วยเทคนิคพีซีอาร์เอสเอสพี
5. การศึกษาการใช้กลุ่มวินิจฉัยร่วมในการรักษาทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
6. Predictability of Pre-opertive Radiographic Sizing of Primary Total Knee Arthroplasty
7. โภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน
8. Chlamydiae
9. CME Credit
10. ย่อวารสาร
11. คำถามประจำฉบับ
เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่57 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2547
1. สารบรรณ
2. บรรณาธิการแถลง
3. การประเมิน Alvarado Score ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะไส้ติ่งอักเสบฉับพลันเพื่อการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบฉับพลัน
4. การศึกษาความชุกของภาวะขาดสารอาหารก่อนการผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ในช่องท้อง
5. การประเมินความก้าวหน้าโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโดยนักเรียนแพทย์ทหาร ปีการศึกษา 2545
6. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของกองทัพ
7. Immunological Assays to Meansure Host Immune Responses to HIV
8. 25 ปี ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์ในอนาคต
9. คนยุคใหม่ควรเป็นคนอย่างไร
10. Reassurance Therapy : การรักษาที่ต้องฝึกฝนวิธีใช้
11. ทำงานให้เป็นบุญ
12. CME Credit
13 .คำตอบ CME Credit ฉบับ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1
14. คำตอบ คำถามประจำฉบับ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1
15. คำถามประจำฉบับ
เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 57 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2547
1. สารบรรณ
2. บรรณาธิการแถลง
3. การศึกษาเปรียบเทียบการลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อน่องในผู้ป่วยสมองพิการระหว่างฟีนอลและเอธานอล
4. การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยาสถาบันการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
5. การสอบสวนการเกิดโรคลมร้อนในกำลังพล พลทหาร ผลัดที่ 1/46 จ.ลพบุรี
6. การศึกษานำร่องความสอดคล้องของสมบัติของสูตรอาหารปั่นผสมกับคำสั่งโภชนบำบัดและภาวะโภชนาการของผู้ป่วย
7. Wegener's granulomatosis.
8. สายตาเลือนราง : การใช้สายตาที่เหลือให้ได้ประโยชน์สูงสุด
9. หรือคนตาบอดจะกลับมองเห็น? ความก้าวหน้าของ Retinal Prosthesis
10. Clinical Pathological Conference ชายไทยคู่อายุ 59 ปี มีไข้ไอ 3 วัน
11. CME Credit
12. คำตอบ CME Credit ฉบับปีที่ 57 ฉบับที่ 2
13. คำตอบ คำถาม ประจำฉบับปีที่ 57 ฉบับที่ 2
14. คำถามประจำฉบับ
เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 57 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547
1. สารบรรณ
2. บรรณาธิการแถลง
3. อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในระยะหลังคลอด ลักษณะทางคลินิกและการรักษา ในทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลพำระมงกุฎเกล้า
4. ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้ และเจตคติ ในการเรียนรู้เรื่องการคลอดปกติของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
5. การจัดการเรียนรู้แบบแผนภูมิมโนทัศน์ในวิชา ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
6. Hospital Management of Diabetes Mellitus
7. Sigmoid Volvulus
8. การสำรวจคุณภาพชีวิตของผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ประสานใจพัฒนา พระมงกุฎเกล้า"เมื่อวันที่ 10-12 พ.ย. 47
9. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนจริยธรรมทางการแพทย์
10. สัมภาษณ์ท่านปัญญานันทภิกขุ
11. Clinical Pathological Conference หญิงไทยคู่ อายุ 44 ปี มีไข้สูง หนาวสั่น 1 วัน
12. CME Credit
13. คำตอบ คำถาม ประจำฉบับปีที่ 57 ฉบับที่ 3
14. ดัชนีเรื่อง
15. ดัชนีผู้นิพนธ์
16. คำถามประจำฉบับ