เวชสารแพทย์ทหารบก
เจ้าของ: กรมแพทย์ทหารบก

สำนักงาน: กองวิทยาการ กรมแพทย์ถหารบก

สำนักงานกองบรรณาธิการ: กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า